Strona główna » Regulamin
Kontakt
Płatności online
 • Przelewy24
 • Paynow
Bezpieczeństwo
alt

W celu zapewnienia wszystkim kupującym pełnego bezpieczeństwa zakupów wprowadziliśmy na naszej stronie internetowej certyfikat SSL. Ta niewielka zielona kłódeczka może wygląda niepozornie, ale to jest to bardzo istotny element, który podnosi poziom bezpieczeństwa zakupów w naszym sklepie.
Newsletter

Prześlij nam swój adres e-mail, a my powiadomimy Cię o nowych produktach, najlepszych cenach, promocjach i wyprzedażach.

 

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

www.alkopolo.eu
 

 

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 

Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym www.alkopolo.eu prowadzony jest przez firmę AlkoPolo Stanisław Chwetko, ul. Komisji Edukacji Narodowej 3 lok. 1, tel. +48 662 045 426, e-mail: sklep@alkopolo.eu, NIP: 542-120-51-10, REGON: 523299280.

 1. Wypełnienie Formularza rejestracji oraz utworzenie Konta jest tożsame z zapoznaniem się Kupującego z treścią Regulaminu oraz jego akceptacją.
 2. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta będącego jednocześnie Konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.
 

§2. WARUNKI ZŁOŻENIA ZAMÓWIENIA
 

 1. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Zamówienia można składać 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę za pośrednictwem strony internetowej www.alkopolo.eu.
 3. Kupujący może wybrać jeden spośród następujących sposobów składania zamówienia:
 • złożenie zamówienia poprzez wypełnienie formularza zamówienia na stronie internetowej Sklepu internetowego,
 • złożenie zamówienia drogą poczty elektronicznej – email: sklep@alkopolo.eu,
 • złożenie Zamówienia drogą telefoniczną pod numer +48 662 045 426 lub +48 530 597 111.
 1. Średni czas realizacji zamówienia (od złożenia do wysłania do kupującego) wynosi: 24 godziny.
 2. Składając zamówienie poprzez formularz zamówienia należy podać dane niezbędne dla realizacji zamówienia (dostawa towaru): imię, nazwisko osoby odbierającej, adres dostawy wraz kodem pocztowym, adres poczty elektronicznej oraz kontaktowy numer telefonu. W przypadku Klienta, który chce otrzymać fakturę VAT należy zaznaczyć tę opcję w odpowiednim okienku oraz podać nazwę firmy i numer NIP.
 3. Po skompletowaniu całości zamówienia, Klient akceptuje swoje zamówienie poprzez kliknięcie na przycisk ”Zamawiam, złożenie zamówienia wiąże się z obowiązkiem zapłaty.
 4. Potwierdzenie otrzymania i przyjęcia zamówienia przez sprzedawcę (zawierające wyszczególnienie wszystkich istotnych składników zamówienia) następuje poprzez przesłanie składającemu zamówienie wiadomości e-mail. Z chwilą otrzymania powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta umowa sprzedaży pomiędzy Klientem a sprzedawcą.
 

§3. PŁATNOŚCI
 

 1. Ceny podane w Sklepie internetowym wyrażone są w polskich złotych i są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
 2. Ceny nie zawierają kosztów dostawy. Koszt dostawy zależny jest od sposobu dostawy towaru. Wybór sposobu dostawy dokonywany jest w trakcie składania zamówienia. O łącznej cenie wraz z podatkami za towar jak również o kosztach dostawy Konsument jest informowany podczas składania zamówienia a także w chwili wyrażenia przez Konsumenta woli związania się umową sprzedaży.
 3. Do każdego zamówienia dołączany jest dowód zakupu.
 4. Wyboru płatności dokonuje kupujący podczas składania zamówienia. W naszym sklepie internetowym dostępne są dwa systemy płatności elektronicznej - Przelewy24 i Paynow przy pomocy których możemy dokonać płatności za zakupiony towar. Dodatkowo przy pomocy Paynow możemy skorzystać z kart płatniczych: Visa, Visa Electron, Mastercard, MasterCard Electronic oraz Maestro.
 5. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności kartami jest Blue Media S.A.
 6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmiany cen produktów.
 7. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian, o których mowa w powyższym punkcie, realizowane będą na zasadach obowiązujących w momencie ich składania. Niniejszy zapis nie dotyczy produktów objętych jakąkolwiek formą promocji lub wyprzedaży, jeżeli doszło do wyczerpania zasobów takich Produktów.
 

§4. DOSTAWA
 

 1. Wybór sposobu dostarczenia przesyłki dokonywany jest przez Kupującego podczas składania zamówienia.
 2. Koszty wysyłki naliczane są zgodnie z aktualnymi cennikami i zależą od wagi oraz rozmiarów przesyłki. Kupujący jest informowany o kosztach wysyłki podczas składania zmówienia.
 3. Koszty dostawy ponosi Kupujący.
 4. Średni czas realizacji Zamówienia (od złożenia do wysłania do Kupującego) wynosi: 24 godziny w przypadku wybrania opcji wysyłki za pobraniem, lub 48 godziny od zaksięgowania wpłaty na koncie w przypadku wybrania przesyłki po przelewie (z wyłączeniem sobót i dni świątecznych).
 

§5. REKLAMACJE
 

 1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Konsumenta z tytułu prawa do rękojmi za wadę fizyczną i prawną określony jest ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.
 2. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć towar bez wad. Odpowiedzialność, w tym zakresie regulują przepisy określone w art. 556 oraz 5 5 61- 5 5 63 Kodeksu cywilnego. Jeżeli sprzedany towar ma wadę
 3. Reklamację z tytułu rękojmi można złożyć w formie pisemnej na adres: AlkoPolo Stanisław Chwetko, ul. Komisji Edukacji Narodowej 3 lok.1, 15-687 Białystok, lub w formie elektronicznej na adres: sklep@alkopolo.eu.
 4. W zgłoszeniu reklamacyjnym prosimy o podanie danych osoby składającej reklamację: imię, nazwisko, adres korespondencyjny, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, danych dotyczących reklamowanego towaru (nazwa towaru, data zakupu), opis dostrzeżonej wady w towarze, żądanie z tytułu przysługujących praw z rękojmi wynikających z Kodeksu cywilnego, preferowany sposób poinformowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji.
 5. Sprzedawca ustosunkuje się do złożonej reklamacji w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania. Jeżeli kupujący będący Konsumentem zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 30 dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.
 6. Towar w stosunku, do którego ujawniła się wada należy dostarczyć na adres: AlkoPolo Stanisław Chwetko, ul. Komisji Edukacji Narodowej 3 lok., 15-687 Białystok.
 7. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego" albo „Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 8. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi zostaje wyłączona w stosunku do Klientów niebędących Konsumentami (podstawa prawna: art. 558 § 1 Kodeks cywilny).
 

§6. ODSTĄPIENIE OD UMOWY
 

 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35.
 2. Uprawnienie powyższe nie przysługuje Konsumentowi w następujących przypadkach:
 • świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą Konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa w powyższym punkcie,
 • dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania,
 • umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym,
 • świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,
 • świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu,
 • dostarczania prasy,
 • usług w zakresie gier hazardowych.
 1. Postanowienia niniejszego paragrafu nie stosuje się do Kupujących będących osobami prawnymi oraz jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej.
 2. Do skutecznego odstąpienia od umowy, o którym mowa w pkt 1 niniejszego paragrafu, wystarczy złożenie pisemnego oświadczenia przez Kupującego drogą mailową lub pocztową, w przypisanym ustawowo 10-dniowym terminie.
 3. Kupujący, odstępując od umowy, zobowiązany jest do zwrotu Produktu w stanie niezmienionym, wraz z Dowodem zakupu lub jego kopią, w terminie 14 dni od daty złożenia odstąpienia.
 4. Sprzedawca gwarantuje zwrot ceny produktu Kupującemu niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, na konto bankowe wskazane przez Kupującego lub przekazem pocztowym na adres wskazany w Zamówieniu. Koszty wysyłki zwracanego Produktu ponosi Kupujący.
 5. W przypadku Kupujących będących osobami prawnymi oraz jednostkami organizacyjnymi nie posiadającymi osobowości prawnej odstąpienie od umowy w powyższym zakresie jest całkowicie wyłączone – prosimy o rozważne i przemyślane zakupy.


§7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia ograniczeń w korzystaniu ze Sklepu internetowego spowodowanych jego serwisem technicznym, pracami konserwacyjnymi lub pracami nad polepszeniem jego funkcjonalności. Jednocześnie Sprzedawca zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, by wspomniane przerwy odbywały się w godzinach nocnych i trwały jak najkrócej.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. Zmiany obowiązują z chwilą ich ogłoszenia na stronie internetowej Sklepu internetowego.
 3. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian, o których mowa w powyższym punkcie, będą realizowane na zasadach obowiązujących w momencie ich składania.
 4. Zwroty produktów wysyłane na koszt Sprzedawcy lub za pobraniem nie będą przyjmowane.
 5. Witryna wraz z wszystkimi jej składowymi jest chroniona przepisami prawa, w szczególności Ustawy z dnia 04.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2000r. Nr 80 Poz. 904 z późn. zm.) i Ustawy z dnia 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 1993 Nr 47 Poz. 211 z późn. zm. Autorzy zamieszczanych utworów graficznych oraz treści nie wyrażają zgody na ich jakąkolwiek publikację lub modyfikację w jakikolwiek sposób (wydawnictwach, publikacjach, prezentacjach, stronach internetowych i w inny sposób ujęty w ustawie o ochronie praw autorskich) bez ich pisemnej zgody. W przypadku bezprawnego ich wykorzystywania (bez względu na to, czy działania związane z wykorzystaniem grafik i treści miały charakter komercyjny, czy też niekomercyjny), zarówno właściciel strony jak i jej autorzy grafik będą występowali na drogę prawną w celu wyegzekwowania przysługujących im praw określonych w Ustawie o Ochronie Praw Autorskich.
 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. nr 141, poz. 1176 ze zm.) oraz ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. nr 22, poz. 271 ze zm.).
 7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 16 kwietnia 2019.

Przejdź do strony głównej
Sklep internetowy shopGold
USTAWIENIA PLIKÓW COOKIES
W celu ulepszenia zawartości naszej strony internetowej oraz dostosowania jej do Państwa osobistych preferencji, wykorzystujemy pliki cookies przechowywane na Państwa urządzeniach. Kontrolę nad plikami cookies można uzyskać poprzez ustawienia przeglądarki internetowej.
Są zawsze włączone, ponieważ umożliwiają podstawowe działanie strony. Są to między innymi pliki cookie pozwalające pamiętać użytkownika w ciągu jednej sesji lub, zależnie od wybranych opcji, z sesji na sesję. Ich zadaniem jest umożliwienie działania koszyka i procesu realizacji zamówienia, a także pomoc w rozwiązywaniu problemów z zabezpieczeniami i w przestrzeganiu przepisów.
Pliki cookie funkcjonalne pomagają nam poprawiać efektywność prowadzonych działań marketingowych oraz dostosowywać je do Twoich potrzeb i preferencji np. poprzez zapamiętanie wszelkich wyborów dokonywanych na stronach.
Pliki analityczne cookie pomagają właścicielowi sklepu zrozumieć, w jaki sposób odwiedzający wchodzi w interakcję ze sklepem, poprzez anonimowe zbieranie i raportowanie informacji. Ten rodzaj cookies pozwala nam mierzyć ilość wizyt i zbierać informacje o źródłach ruchu, dzięki czemu możemy poprawić działanie naszej strony.
Pliki cookie reklamowe służą do promowania niektórych usług, artykułów lub wydarzeń. W tym celu możemy wykorzystywać reklamy, które wyświetlają się w innych serwisach internetowych. Celem jest aby wiadomości reklamowe były bardziej trafne oraz dostosowane do Twoich preferencji. Cookies zapobiegają też ponownemu pojawianiu się tych samych reklam. Reklamy te służą wyłącznie do informowania o prowadzonych działaniach naszego sklepu internetowego.
ZATWIERDZAM
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
USTAWIENIA
ZAAKCEPTUJ TYLKO NIEZBĘDNE
ZGADZAM SIĘ